Studie Studie rozhledny pro obec Hrádek

Verze A

Rozhledna v Hrádku, verze A

Rozhledna v Hrádku, verze A

Přehrát video

Verze B

Rozhledna v Hrádku, verze B

Rozhledna v Hrádku, verze B

Přehrát video

Verze C

Rozhledna v Hrádku, verze C

Rozhledna v Hrádku, verze C

Přehrát video

Verze D